Skaderisiko ved intensivt kampprogram

Fotball er en idrett med mye skader, og det er et ønske å finne mer ut av faktorer som kan påvirke skadefrekvens. Fotballsesongen har ofte perioder med et tett kampprogram, spesielt i større ligaer der klubber kan delta i opptil 4 turneringer samtidig. De lagene som evner å komme langt i alle turneringene kan spille over 60 kamper i løpet av sesongen. Spillere på disse lagene kan derfor i teorien spille 2 kamper i uken over flere sammenhengende uker. Et enda mer intensivt tilfelle av kampprogram er det engelske juleprogrammet, som har 3 Premier League-kamper over 6-7 dager. En opphopning av kamper over en kort periode kan potensielt resultere i økt tretthet pga. kortere tid til restitusjon, samtidig som det kan øke sannsynligheten for skader. Spørsmålet er derfor i hvor stor grad tett kampprogram påvirker fysisk prestasjon og forekomst av skader.

Fysisk prestasjon

Flere studier har undersøkt effekten av tett kampprogram på fysisk prestasjon.

Disse viser at 2 kamper i uken på elitenivå ikke har påvirket antall meter total distanse, høy-intensitets løp, sprint distanse eller antall sprint. (1, 2). Samtidig har man sett at spillere har løpt et lignende antall meter i 1. og 2. omgang, noe som indikerer at spillerne klarer å vedlikeholde prestasjon i hele kampen selv med hyppig kampprogram (3).

Skadefrekvens

Studier gjort på skadefrekvens i perioder med tett kampprogram er noe tvetydig, og oppsummert i tabell 1. Det kan tyde på at skadefrekvens i kamp er lignende eller større i perioder med 2 kamper per uke sammenlignet med perioder med 1 kamp i uken. Med tanke på skadefrekvens på trening er resultatene motstridende, der en studie viser høyere skadefrekvens (1) mens en annen studie (2) derimot viser lavere skadefrekvens i periode med 2 kamper i uken.

Tabell 1. Stiger skadefrekvens i kamp og trening med 2 kamper i uken? Tabell under viser skadefrekvens med 2 kamper i uken sammenlignet med 1 kamp i uken

Skjermbilde 2015-09-27 kl. 19.08.10

 

Alvorlighet av skade ved hyppige kamper

Det er også knyttet usikkerhet til om tett kampprogram resulterer i økt alvorlighetsgrad av skade i kamp. Eksempelvis viser to studier (1, 2) flere skader med lenger skadeperiode, mens en annen studie viser lavere andel skader med lenger skadeperiode (3). Et interessant funn fra en studie gjort på europeiske elitelag (4) viser en økt andel skader til hamstring- og quadriceps muskulatur i perioder med hyppige kamper. Dette er skader som har vært linket til muskulær tretthet, og som typisk gjør at spillere er skadet mellom 8-28 dager (5).

Hva sier disse resultatene?

De fire studiene presentert i denne artikkelen er tvetydig, og gir ikke et klart svar på effekten et intensivt kampprogram har på skadefrekvens eller fysisk prestasjon. En svakhet kan være at kun et fåtall spillere har spilt alle kampene i perioden studiene har undersøkt, og at det derfor er vanskelig å undersøke effekten av tett kampprogram med et lavt antall subjekter.

Med tanke på fysisk prestasjon er det ikke sikkert at total løpsmengde over ulike hastigheter kan gi en god nok indikasjon på muskulær tretthet, som igjen kan påvirke intensive aksjoner i kamp. Flere studier har vist at fysisk prestasjon målt gjennom sprinthastighet og kraftutvikling i beinmuskulatur kan være redusert i opptil 3 dager etter en kamp (6), og det er derfor naturlig å tro at dette skulle påvirke fysisk prestasjon i perioder med tett kampprogram. Som diskutert tidligere er fotball en idrett med flere ulike korte, intensive bevegelser som krever evne til å utvikle stor kraft. Det kan derfor være at kvaliteten på disse bevegelsene kan gi en bedre indikasjon på fysisk prestasjon og muskulær tretthet i kamp, og må inkluderes i fremtidige studier.

En annen faktor som kan påvirke fysisk prestasjon i tett kampprogram er restitusjonsmetoder (eks. kaldtvannsbad, massasje, kompresjonstøy) hos klubbene, som benyttes til å akselerere restitusjonsprosessen. Dette er ikke tatt høyde for i noen av studiene, og er noe som bør gjøres rede for i fremtidige studier. Det er uansett usikkert i hvor stor grad noen av disse restitusjonsmetodene kancrutch 3d påvirke fysisk prestasjon i perioder med hyppige kamper.

Resultatene på skadefrekvens tyder på at det er usikkerhet rundt effekten av kort restitusjonstid mellom kamper på skader. Det kan virke som skader relatert til muskulær tretthet (eks. strekk i hamstring/quadriceps) øker med et tett kampprogram. Basert på studiene som viser redusert fysisk
prestasjon i opptil 3 dager etter kamp (6), kan dette være en logisk slutning, da muskulær tretthet har blitt linket til økt sannsynlighet for skader.

Oppsummering

Effekten intensivt kampprogram har på skaderisiko og fysisk prestasjon virker å være usikker. Flere faktorer kan påvirke de ulike resultatene i studiene, og skadefrekvens og fysisk prestasjon i perioder med hyppige kamper kan være vanskelig å studere, da klubber eksempelvis kan rotere spillere og benytte seg av ulike restitusjonsmetoder for å akselerere restitusjonstiden.

Det kan være naturlig å stille seg spørsmålet i hvor stor grad et tett kampprogram virkelig påvirker skaderisiko og fysisk prestasjon for klubber, hvis klubbene jevnlig roterer spillere i startoppstillingen.

Det kan også være at klubber sjelden kommer opp i situasjoner der 2 kamper i uken er normen over en lang periode. Det er ikke sikkert at en kort periode (eksempelvis 2 uker) med 2 kamper i uken vil gi stor nok belastning til å utvikle muskulær tretthet som kan påvirke skaderisiko, så lenge treningsbelastningen er justert i forhold til kampbelastning.

Når det kommer til ekstremt tette kampprogram, som den engelske juleperioden, er det naturlig å tro at spillere som spiller hver kamp, har vanskelig for å reprodusere maksimal intensitet gjennom hele perioden. Derimot virker det som de fleste klubber roterer spillere i denne perioden, og derfor til en viss grad unngår problemer relatert til muskulær tretthet grunnet hyppige kamper. Hvis en spiller i teorien spiller alle 3 kampene over en 6-dagers periode, kan det basert på forskning om muskulær tretthet, spekuleres i at det vil resultere i svekket fysisk prestasjon utover perioden, og økt risiko for skader.

Konklusjonen fra denne gjennomgangen av tett kampprogram viser at det er knyttet usikkerhet til effekten av hyppige kamper på skaderisiko og fysisk prestasjon, men at det basert på studier på muskulær tretthet etter kamp kan tyde på at risikoen for skade, i teorien, bør være høyere hvis spillere har flere hyppige kamper over en lenge periode.

 

Referanser
  1. Dupont G, Nedelec M, McCall A, McCormack D, Berthoin S, Wisloff U. Effect of 2 soccer matches in a week on physical performance and injury rate. The American journal of sports medicine. 2010;38(9):1752-8.
  2. Dellal A, Lago-Peñas C, Rey E, Chamari K, Orhant E. The effects of a congested fixture period on physical performance, technical activity and injury rate during matches in a professional soccer team. British journal of sports medicine. 2013.
  3. Carling C, Le Gall F, Dupont G. Are physical performance and injury risk in a professional soccer team in match-play affected over a prolonged period of fixture congestion? International journal of sports medicine. 2012;33(1):36-42.
  4. Bengtsson H, Ekstrand J, Hagglund M. Muscle injury rates in professional football increase with fixture congestion: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. British journal of sports medicine. 2013;47(12):743-7.
  5. Ekstrand J, Hagglund M, Walden M. Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer). The American journal of sports medicine. 2011;39(6):1226-32.
  6. Nedelec M, McCall A, Carling C, Legall F, Berthoin S, Dupont G. Recovery in soccer: part I – post-match fatigue and time course of recovery. Sports Med. 2012;42(12):997-1015.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *