Treningsleir i høyden for fotball – vil det gi noen effekt og hva er utfordringene?

Høydetrening er mye brukt i individuelle idretter for å forbedre utholdenhet. I Norge er det vanlig at utøvere har flere lengre perioder i høyden for å forbedre prestasjonen i konkurranser i lavlandet, og ofte med god effekt.

For lagidretter er effekten av høydetrening mer diskutabel. Kan et fotballag dra på treningsleir i høyden og forvente bedre kondisjon og prestasjon når de kommer tilbake?

Det er flere utfordringer og problemstillinger rundt høydetrening for et fotballag. Denne artikkelen vil se på effekten av høydetrening for fotballspillere, hvilke eventuelle utfordringer høydetrening kan ha for et lag, og om dette kan ha noe for seg med tanke på å forbedre prestasjonen i kamp ved havnivå.

Hva er det fysiske kravet i kamp?

Fotball har utviklet seg enormt over de siste tiårene, med høyere tempo og større fysiske krav til spillere under kamper. Fotballspillere løper mellom 10-14km per kamp, der over 1km av dette som regel skjer over høyere hastigheter (>19.8km×h-1). Av dette er det svært mange korte, intensive aksjoner som akselerasjoner og spurter, og det er en generell enighet om at kanskje den viktigste fysiske egenskapen til en fotballspiller er å kunne repetere høy-intensive aksjoner gjennom hele kampen.

Arbeidskravet i kamp krever svært godt trente spillere, som er avhengig av både aerob og anaerob kondisjon. Derfor kan potensielle tilpasninger etter høydetrening kunne gi en gevinst for fotballspillere med tanke forbedret fysisk prestasjon i kamper.

Klubber og lag ser alltid etter ulike treningsmetoder som kan gi de en fordel i kamp. Trening for å forbedre fotballkondisjon kan gjøres på mange ulike måter, og høydetrening kan muligens benyttes for å få en ”ekstra” treningseffekt som følge av de tilpasningene som kan skje etter et høydeopphold.

Treningsregimer

Høydetrening kan gjøres på svært ulike måter, og de vanligste metodene er ”Live high-train low (LHTL)”, ”Live high-train high (LHTH)” eller Live low-train high (LLTH)”. I tillegg spiller det inn hvilke høydemetre man bor og trener på. Dette kan gjøres både gjennom naturlig høyde og kunstig høyde (eks. ”høydehus”). Disse ulike høyderegimene kan gi ulik effekt med tanke på om man ønsker å prestere i høyden eller i lavlandet etter endt høydetreningsperiode .

En litteraturstudie konkluderte med at for prestasjon i lavlandet, så viser LHTL i naturlig høyde seg som den beste protokollen for å forbedre aerob prestasjon for både elite og sub-elite utholdenhetsutøvere (1). De andre høyderegimene i naturlig eller kunstig høyde viste enten svake eller ingen forbedringer på aerob prestasjon.

Det må bemerkes at det finnes mange ulike faktorer som kan påvirke effekten av høydetrening, og at resultatene derfor blir på et generelt grunnlag.

Fysiologiske tilpasninger

For individuelle idrettsutøvere, har effekten av høydetrening vist seg å være avhengig av å bo høyt nok (>2000m), for nok timer per dag (>14-16timer) og over en lang nok periode (>3 uker) for å kunne få de fysiologiske tilpasningene som vil gi bedre prestasjon (2, 4).

Tilpasningene man ønsker etter en slik periode er økt andel røde blodceller, som gir blodet økt kapasitet til å transportere oksygen, som vil føre til et høyere oksygenopptak. For fotballspillere vil en slik tilpasning i teorien kunne føre til lavere relativ intensitet under kamper, og øke evnen til å vedlikeholde høy-intensive repeterte aksjoner.

Høydetrening for fotballag

Med tanke på høydetrening for fotballag er det sannsynlig at en treningsleir bør følge de samme retningslinjene som i utholdenhetsidretter for å få de fysiologiske tilpasningene man søker ved høydetrening.

Svært få studier har blitt gjort på høydetrening for lagidretter, men noen studier har sett en effekt av kun en kort periode med eksponering til naturlig eller kunstig høyde.

Det har blitt vist at et lag med elite juniorspillere har forbedret hemoglobin-masse (oksygenbærende del av røde blodceller) etter kun 2 uker med en treningsleir med LHTH (2). I tillegg har en studie på et australsk fotballag (Australian Rules) vist økt hemoglobin-masse etter en 2-ukers treningsleir hos spillere som ble eksponert for kunstig høyde. Disse spillerne sov hver natt i kunstig høyde, og hadde noen treningsøkter i kunstig høyde, i tillegg til normal trening på havnivå (3). Den økte hemoglobin-massen vedvarte i 4 uker etter treningsleiren, og det var en trend at ”høydegruppen” klarte å vedlikeholde YoYoIR2-prestasjon bedre enn gruppen som ikke sov i kunstig høyde 4 uker etter treningsleiren (3).

Blodets økte evne til å transportere oksygen som følge av høydetrening kan gi høyere treningsintensitet når man kommer tilbake til havnivå, som kan resultere i høyere treningsstimuli og større treningseffekt. En slik effekt kan muligens vare utover perioden høydetreningseffekten varer (2-3uker) etter at man har kommet tilbake til havnivå (2).

Svakheter knyttet til studier

På bakgrunn av disse studiene gjort på lagidrett og studier gjort på individuelle utholdenhetsidretter kan det virke som høydetrening vil kunne være effektivt for å øke røde blodceller og blodets evne til å transportere oksygen. Derimot er det flere ulike svakheter og ukontrollerbare faktorer i studiene på lagidrett som må tas hensyn til.

Blant disse er:

  • Treningsstatus og hemoglobin-masse ved start av treningsleir vil påvirke effekten av høyderegimet, der spillere med dårligere treningsstatus og lavere hemoglobin-masse sannsynligvis vil ha de største forbedringene.
  • Placebo- og/eller nocebo-effekt av høyderegimet. Spillerne kan ha forventinger som påvirker utfallet av høyderegimet.
  • Store individuelle forskjeller i hvordan man responderer til høyde, som gjør at flere utøvere kanskje ikke får de ønskede fysiologiske tilpasningene
Praktiske utfordringer med treningsleir i høyden

Det finnes flere praktiske utfordringer med tanke på å få til et eventuell treningsleir i høyden.

Første spørsmål er om en treningsleir i høyden vil passe inn i kalenderen. En lang ”pre-season” vil kunne gi rom for å gi plass til en treningsleir på 2-4 uker, som kan være tilstrekkelig for å få til fysiologiske tilpasningene man ønsker å oppnå. Derimot er det ikke sikkert at denne tiden passer inn hvis oppkjøring er kort eller krever at lag reiser på oppkjørings-turneer eller sponsoroppdrag. I tillegg til dette er kostnaden av å dra på en treningsleir i høyden høyere enn å være i lavlandet.

Spillere kan respondere ulikt på høydeeksponering, og det er derfor ikke gunstig å ta et helt lag med seg til høyden uten at eksponering blir tilpasset hver spiller. Dette gjelder for eksempel midlertidig ”tap” av aerob kapasitet i høyden som kan være ulikt for hver spiller, grunnet lavere oksygenmetning i blodet som igjen vil redusere oksygenopptak. Derfor må treningsintensitet og periodisering av opplegg tilpasses spillere, for å unngå overtrening eller lavere treningseffekt. Det krever stor kunnskap og kompetanse hos støtteapparatet til å tilrettelegge, tilpasse og overvåke 20+ spillere under en eventuell treningsleir.

I tillegg til dette er det ikke sikkert at alle spillere på et lag trenger å benytte tiden i høyden for å eventuelt øke kondisjon. Eksempelvis kan keepere eller midtstoppere ha større nytte av annen fysisk trening eller posisjonsspesifikk trening som kan gjøres med høyere kvalitet i lavlandet.

Fotball er en helårsidrett, hvor det handler om å prestere jevnest og høyest mulig over en hel sesong. Det handler derfor ikke om å ”prikke inn formen” til noen spesiell anledning, men å kunne vedlikeholde denne gjennom hele sesongen. Siden den fysiologiske effekten av høydetrening ikke vil vedvare utover noen uker, er spørsmålet om høydetrening har noen effekt på suksess i løpet av en sesong. Det kan allikevel være at en eventuell økt treningsintensitet etter tilbakekomst fra høyden kan gi bedre treningseffekt, som kan vedvare utover sesongen.

Konklusjon

Det virker sannsynlig at høydetrening gjennom en treningsleir kan gi positive fysiologiske tilpasninger hos mange spillere, hvor tilpasningene igjen kan overføres til bedre kondisjon og muligens bedre fysisk prestasjon. Derimot er studiene på høydetrening for fotball og lagidrett få, og derfor er det fortsatt usikkert om man kan tilegne en mulig effekt av høydetrening på eksponering til høyden, psykologiske faktorer som placebo/nocebo eller ”treningsleireffekt” eller andre fysiske faktorer.

Siden et fotballag består av flere spillere, vil ikke en enkelt anbefaling for et treningsleir-regime i høyden eller kunstig høyde være bra nok, og et slikt regime må tilpasses hver spiller. Dette gir store utfordringer, og stiller store krav til støtteapparat.

Spørsmålet er da om man ikke i mye større grad kan kontrollere og optimalisere treningsbelastning, både som et lag og individuelt, under et vanlig miljø ved havnivå.

Det viktigste spørsmålet er uansett om de fysiologiske tilpasningene som følge av høydetrening kan overføres til prestasjon på fotballbanen.

Det er ikke sikkert at flere meter løpt eller flere antall spurter nødvendigvis vil resultere i bedre resultater under kamper, fordi fotball stiller høye krav til andre ferdigheter som sannsynligvis er viktigere for kamputfallet.

På bakgrunn av de studiene som er publisert, og de praktiske utfordringene knyttet til treningsleir i høyden, virker det usikkert om en treningsleir i høyden kan gi bedre resultater sammenlignet med vanlig trening ved havnivå.

Referanser
  1. Bonetti DL, Hopkins WG. Sea-level exercise performance following adaptation to hypoxia: a meta-analysis. Sports Med. 2009;39(2):107-27.
  2. Girard O, Amann M, Aughey R, Billaut F, Bishop DJ, Bourdon P, et al. Position statement—altitude training for improving team-sport players’ performance: current knowledge and unresolved issues. British journal of sports medicine. 2013;47(Suppl 1):i8-i16.
  3. Buchheit M, Racinais S, Bilsborough J, Hocking J, Mendez-Villanueva A, Bourdon PC, et al. Adding heat to the live-high train-low altitude model: a practical insight from professional football. British journal of sports medicine. 2013;47(Suppl 1):i59-i69.
  4. Olympiatoppen. Høydetrening – en praktisk veiviser. http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/trening/utholdenhet/fagartikler/hoydetrening/oppsummering/page2068.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *